รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง กำหนดให้กิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นกิจการอื่น ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 1.2 สรุปผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
 2.1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 2.2 สรุปผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
 3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 3.2 สรุปผลการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น