ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ประจำปี 2565 ประกาศรับสมัครสอบไคโรแพรคติก ประจำปี 2565
 แบบคพ.1
 ใบรับรองแพทย์