ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 แนวทางปฏิบัติตนในการเข้าสอบ