ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาด าเนินการและรายงานผล ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระเบียบคณะกรรมการและป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ