ประกาศการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนทัศนมาตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบทัศนมาตรศาสตร์
 แบบทม.1
 หนังสือรับรองสุขภาพ