กฎหมายใหม่ แค่ชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่ออายุใบอนุญาต คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม
 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ข่าวประชาสัมพ้นธ์