ขอเชิญให้ความเห็นกฎหมาย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
 หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเป็นศาสตร์ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเพิ่มสาขาของการประกอบโรคศิลปะ เเพื่อให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
 แบบสอบถามประกอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข