ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี ๒๕64 ประกาศผู้มีสิทธิสอบแพทย์จีน