กรม สบส. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้สถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน


  คลิกลิงก์