ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอนทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2563
 ข้อปฏิบัติในการทำข้อสอบ
 ตารางสอบทม.63
 แนวทางปฏิบัติมาตรการโควิด