ขอเชิญให้ความเห็นกฎหมาย ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร พ.ศ. 2563
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ พ.ศ. 2563 (7 สาขาวิชาชีพ)