โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มอบทุนการศึกษาให้กับ อสม. และบุตรหลาน Present อาสาสมัครสาธารณสุข
 ระเบียบการ 3 เดือน อสม
 ระเบียบการ 6 เดือน อสม
 ใบสมัคร
 picture