แบบปรับปรุงห้องทันตกรรม เอกสารเลขที่ ก.44 / เม.ย./63
 เอกสารเลขที่ ก.45-เม.ย.-63