รมช.สธ. นำ อสม.ประกาศเจตนารมณ์ องค์กร อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 สร้างพฤติกรรมสุขภาพดีตั้งแต่ครอบครัว ถึงชุมชน