ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1และ 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



 ประกาศฯ