อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) คู่มือครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
 หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)