กรม สบส. แนะโรงพยาบาลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล