กรม สบส. จับมือกับองค์กรวิจัยระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ พัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้ เพียงพอพร้อมใช้ ปลอดภัย และมีมาตรฐานสู่สากล