บุคลากรกรม สบส.ร่วมต้อนรับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.