ลำดับ หมวดหมู่
1 การขออนุมัติโฆษณา
2 กฎหมายสถานพยาบาล (คลินิก/รพ.)
3 กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ
4 กฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ)
5 กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา/นวด)
6 วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และนิติกรรมสัญญา
7 อื่นๆ

โพสทั้งหมด : 7 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้าที่ : 1


คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

- คำถามเกี่ยวกับ UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาฟรี) คลิกลิงก์
- คำถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล คลิกลิงก์

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกลิงก์
- พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 คลิกลิงก์
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 คลิกลิงก์
- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกลิงก์
- ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล คลิกลิงก์
- รวมกฎหมายเกี่ยวกับ Covid-19 คลิกลิงก์