ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

 
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวสุพัญณีย์ มาแดง

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

 

สำนักบริหาร

ชื่อ : นายถาวร ขาวแสง


 

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงนลินา ตันติรามัย

 

กองวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ : นายสมชาย อินทร์เนียม


กองแบบแผน

ชื่อ : นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ


 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

 

กองสุขศึกษา

ชื่อ : นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์

 
 

กองกฎหมาย

ชื่อ : นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ

 

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ : นางสาวเสาวภา จงกิตติพงศ์

 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นางสาวสุวภรณ์ แนวจำปา

 

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางจิณห์นิภา วรจิตรานนท์

 
 

กลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นายอัครพล คุรุศาสตรา

 
 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 1

ชื่อ : นายกำพล ใหลมา

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่่ 2

ชื่อ : นายดิเรก สุวรรณประทีป

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 3

ชื่อ : นายทรงยศ ศรีทองคง

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 4

ชื่อ : นายประวิทย์ สัพพะเลข

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 5

ชื่อ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 6

ชื่อ : นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 7

ชื่อ : นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 8

ชื่อ : นายวิมล ยาทองไชย

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 9

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ

 


ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 10

ชื่อ : นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 11

ชื่อ : นายวันชัย มั่นสมฤทธิ์

 

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 12

ชื่อ : นายสุวิทย์ บุญวิชัย

 

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นายไพศาล เจียนศิริจินดา

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ : นายมงคล ปัยปัญญา

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ชื่อ : นางมณฑา กิตติวราวุฒิ

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อ : นายรุจ เรืองพุทธ

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล