แผนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนที่ Google map

: ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
      เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ซอย 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
: Tel : 0-2193-7005
: Fax : 0-2149-5672
: Mail : info_act@hss.mail.go.th