ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดย คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติ กฎกระทรวง และ ประกาศคณะกรรมการฯ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กระทรวง กรม, จังหวัด อำเภอ) และหน่วยงานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยกำหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
        กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิในการรับรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายใต้หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดย จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคาร 7 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2558 ต่อมาในปี 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ย้ายที่ทำการ ใหม่มาที่อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนสาธารณสุข ซอย 8
        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วัตถุประสงค์
    1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สาธารณชนในเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    3. รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
    กำหนดให้เป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4. ให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน