เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำลังอยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่