การติดตามสถานะ

ผู้ขออนุญาตสามารถติดตามสถานะคำขอที่ได้มีการยื่นเรื่องไว้ได้ โดยระบบจะแสดงสถานะขั้นตอนการดำเนินการให้จนถึง ณ ปัจจุบัน