ตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาต

ผู้ขออนุญาต หรือสถานประกอบการ สามารถเข้ามาตรวจสอบผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ และสถานประกอบการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว โดยการพิมพ์ค้นหาชื่อ หรือเลขที่อนุญาต