ตรวจสอบสถานะการขออนุญาต

ผู้ขออนุญาตสามารถติดตามสถานะการขออนุญาตได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะแสดงสถานะขั้นตอนการดำเนินการล่าสุด