การติดตามสถานะขออนุญาต

ผู้ขออนุญาตสามารถติดตามสถานะการขออนุญาตผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จได้ ครบวงจร ณ จุดเดียว โดยระบบจะแจ้งสถานะขั้นตอนล่าสุดให้ทราบ