การลงทะเบียนใช้งานระบบ Biz Portal

ผู้ขออนุญาตสามารถลงทะเบียนใช้งานผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จได้ ครบวงจร ณ จุดเดียว โดยเงื่อนไขระบบหนึ่งเลขบัตรประชาชนสามารถสมัครได้ต่อหนึ่งผู้ใช้งาน