การขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ผ่านระบบ Biz Portal

ผู้ขออนุญาตสามารถขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล, คลินิก) ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จได้ ครบวงจร ณ จุดเดียว

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งพยาบาล
3. ใบรับรองแพทย์
4. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน (นิติบุคคล)
6. แผนที่ตั้งสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
7. หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ. 6
8. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล
9. หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพบาบาล
เอกสารแสดงลักษณะของสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
 (ก) แบบผังหลักของพื้นที่ที่ตั้งอาคารสถานพยาบาล
 (ข) แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอย่างน้อยด้านหน้าและด้านข้าง
 (ค) แบบแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยพร้อมระบุชื่อให้แสดงทุกชั้น ทุกอาคาร
 (ง) ผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่สำคัญในแต่ละส่วนอาคาร
 (จ) ผังการสัญจรของผู้ใช้สอยแต่ละประเภทในอาคาร
 (ฉ) เส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร
 (ช) ระบบการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งพยาบาล
3. ใบรับรองแพทย์
4. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ (ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน (นิติบุคคล)
6. แผนที่ตั้งสถานพยาบาลและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
7. หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ. 6
8. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล
9. หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพบาบาล
เอกสารแสดงลักษณะของสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
 (ก) แบบผังหลักของพื้นที่ที่ตั้งอาคารสถานพยาบาล
 (ข) แบบแสดงภาพอาคารภายนอกสถานพยาบาลอย่างน้อยด้านหน้าและด้านข้าง
 (ค) แบบแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยพร้อมระบุชื่อให้แสดงทุกชั้น ทุกอาคาร
 (ง) ผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่สำคัญในแต่ละส่วนอาคาร
 (จ) ผังการสัญจรของผู้ใช้สอยแต่ละประเภทในอาคาร
 (ฉ) เส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร
 (ช) ระบบการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย