ชื่อ - สกุลนางรสสุคนธ์ ก๋งอุบล
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์081-441-9337
อีเมล์แอดเดรสrossuko@yahoo.com