ชื่อ - สกุลนางสาวมีนา ชูใจ
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์089-116-7671
อีเมล์แอดเดรสmchoojai2011@hotmail.com