ชื่อ - สกุลนางพรทิพย์ บุนนาค
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์081-755-7049
อีเมล์แอดเดรสp_kandumri@yahoo.com