3
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
กลุ่มบริหารจัดการทั่วไปพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน 1.1. เกี่ยวกับหน่วยงาน - ประวัติความเป็นมา - วิสัยทัศน์ พันธกิจ - โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ - ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี - คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ - ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น
๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายสำคัญรัฐมนตรี ภารกิจหลักกระทรวง แผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตร์กระทรวง แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์กรมฯ คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ
กลุ่มงานวิชาการสาธารณภัยxxxxx
กลุ่มงานเฝ้าระวังสาธารณภัยxxxxxx
กลุ่มงานประสานหน่วยปฏิบัติการxxxxxx
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการxxxxx