2
พันธกิจ
1) เป็นสำนักเลขานุการของกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ
๒) เป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยต่อจากการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยขณะเกิดภัยพิบัติ
๓) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวนโยบาย แนวทางการผลักดันสู่การปฏิบัติและกำกับติดตามประเมินผลในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข แบบบูรณาการอย่างมีเอกภาพของภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๔) บริหารจัดการทรัพยากรในการให้บริการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
๕) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ บริการและวิชาการด้านสาธารณภัย
๖) การพัฒนาเครือข่ายและการสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์