1
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ