26  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช 43 43  100.00 %
5  กองสุขภาพระหว่างประเทศ 21 21  100.00 %
17  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก 33 33  100.00 %
15  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 18 18  100.00 %
6  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 7 7  100.00 %
7  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 73 73  100.00 %
19  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 นนทบุรี 23 23  100.00 %
11  กองแบบแผน 199 199  100.00 %
23  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี 33 33  100.00 %
1  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 43 43  100.00 %
13  กลุ่มตรวจสอบภายใน 8 8  100.00 %
25  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี 34 34  100.00 %
3  กองคลัง 27 27  100.00 %
14  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10 10  100.00 %
18  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์ 35 33  94.29 %
27  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 สงขลา 39 33  84.62 %
9  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 42 32  76.19 %
12  กองกฏหมาย 23 17  73.91 %
2  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 20 14  70.00 %
21  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี 38 26  68.42 %
8  กองวิศวกรรมการแพทย์ 103 69  66.99 %
4  กองแผนงาน 18 12  66.67 %
10  กองสุขศึกษา 86 46  53.49 %
20  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี 36 19  52.78 %
24  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา 34 10  29.41 %
16  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ 43 8  18.60 %
22  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น 31 2  6.45 %