การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กฯ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 3 และ 6 : จังหวัดชลบุรี