ประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ผ่าน Line Official Account