กรม สบส.จัดประชาพิจารณ์ร่างประกาศกระทรวงฯ กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล