เบิกจ่ายอย่างไรห่างไกล สตง. รายละเอียดเดือนธันวาคม 61