การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบบริหารสุขภาพ