กรม สบส. เปิดสอบวัดความรู้ความสามารถของผู้สนใจเป็นผู้ดำเนินการสปา