เบิกจ่ายอย่างไร ห่างไกล สตง. ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรื่องเงินยืมราชการ โบร์ชัวประจำเดือนตุลาคม