ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ.ประจวบฯ