กรม สบส. ร่วมหารือแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในไทย