ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ฉบับ กรณีกำหนดให้ “กิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ” เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 01.แบบสอบถาม กฎกระทรวงกำหนดกิจการน้ำพุเพื่
 02. แบบสอบถาม กฎมาตรฐานกิจการน้ำพุเพื่อสุขภ
 03. แบบสอบถาม กฎค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธร
 1. (ร่าง)กฎนิยามน้ำพุเพื่อสุขภาพ
 2. (ร่าง) .กฎ ม. สถานที่ ความปลอดภัยและการให้บร
 3.ร่างกฎค่าธรรมเนียม- น้ำพุ