อธิบดีกรม สบส. เยี่ยมสถานศึกษาผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม