ประกาศของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด