ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..)